Studieinformation A-Ö

Här får du information om sådant som är viktigt att veta när du studerar på C3L.

Anmäl att du har påbörjat dina studier

Om du har sökt studiemedel/bidrag från CSN är det mycket VIKTIGT att du gör en anmälan för påbörjade studier. Det är helt nödvändigt för att utbetalningen från CSN ska fungera, för att få den första utbetalningen måste du lämna en studieförsäkran hos CSN.

Kontakta ALLTID CSN om du avbryter dina studier eller gör förändringar som kan påverka ditt studiestöd. Spara alltid alla beslut som du får från CSN. Mer information finns på CSN:s hemsida.

Arbetsmiljö

Om du vill framföra synpunkter angående skolans psykosociala eller fysiska arbetsmiljö, kan du göra det via webben.

Att ta med barn till skolan

På C3L har vi en policy som innebär att man inte tar med sina barn till skolan. Detta p.g.a. att det är störande på lektioner och i allmänna utrymmen, samt att barnen smittar om de är sjuka.

Betyg

Betyg sätts på varje kurs enligt kriterierna A-F. Om du begär att få betyg på en kurs innan den är formellt slut (s.k. stressbetyg) tänk på att det kommer att påverka dina studiepoäng till CSN. Studievägledarna kan ge dig närmare information.

Betygsdokument

Efter varje avslutad kurs informerar läraren vilket betyg du får. Betyg på heltidsutbildningar skrivs ut när alla delkurser är betygsatta. Du kan beställa betyg, slutbetyg, eller kursintyg via webben. OBS!  Slutbetyg (2 350 poäng) kommer att fasas ut och ersätts med gymnasieexamen (2 400 poäng) där det av examensbeviset framgår om det avser en yrkes- eller en högskoleförberedande examen. Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2020. Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från sådan utbildning skulle upphöra den 1 januari 2017.

Bibliotek

Du som studerar på C3L kan sitta i Tyresö gymnasiums bibliotek och studera. Däremot kan du inte låna böcker och ta med hem.

Brandinformation

Vid brandlarm ska alla lektionssalar och uppehållsrum utrymmas genom närmaste nödutgång. Samling sker på den stora parkeringsplatsen. Ta kontakt med din lärare på samlingsplatsen för att bli avprickad.

Datoranvändning

Du får ett personligt datorkonto att använda under din tid som elev. Datorer används gratis för enskilda skolarbeten, men får däremot inte användas kommersiellt. Om du vill komma in i datasal utanför lektionstid kan du kontakta expeditionen eller en lärare. Om du har problem när det gäller inloggning i datorerna, vänd dig till expeditionen eller din lärare för hjälp. Ditt lösenord är giltigt i sex månader, sedan måste det bytas, du bör även byta det tillfälliga lösenord du får direkt när du startar dina studier. Här kan du läsa om hur du gör.

Vid arbete med C3L:s datorer måste personuppgiftslagen (PUL) följas. Alla register med persondata ska anmälas till Leif Ljungberg.

Distansstudier

På C3L kan du läsa kurser med 25% eller 50% studietakt. Prov i kurserna skrivs på C3L. Du kan inte läsa distanskurser på C3L över sommaruppehållet. Du måste komma på ev. uppstartsmöte eller höra av dig till läraren senast dagen för kursstart för att behålla din plats i kursen.  Läs mer om distansstudier…

Elevskåp

Elevskåp finns, du behöver ett eget hänglås. Observera att även om ditt skåp är låst bör du inte lämna pengar eller värdesaker där.

Elevråd

Vi tycker att det är viktigt att det bildas ett elevråd för studerande inom vuxenutbildningen. Kontakta rektor om du är intresserad av elevrådsarbete.

E-postadress till anställda

fornamn.efternamn@tyreso.se

Frånvaro– sjukdom – vård av barn

I ditt kursrum på Fronter finns kursplanering så att du kan ta igen det du missar. OBS! Om du har någon form av studiestöd ska du meddela Försäkringskassan. Från den fjortonde dagen för sjukdom och vård av barn måste du skicka in läkarintyg till CSN och Försäkringskassan. För vård av barn i mer än sju dagar meddela CSN. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid frånvaro.

Giltighetstid för delresultat i kurser

Om dina studieresultat inte är kompletta efter kursens slut har du nästkommande termin på dig att komplettera. I annat fall måste du göra om kursen.

Hantering av personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som gäller i hela EU fr.o.m. den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

C3L registrerar dina personuppgifter för att kunna utfärda betyg, intyg och annat. Registreringen görs utifrån ’hänsyn till ett viktigt allmänt intresse’* och är nödvändig för att du ska kunna genomföra dina studier och få ett betyg och/eller intyg. Vi rapporterar uppgifter om bl.a. betyg till Statistiska centralbyrån (SCB), Universitets- och högskolerådet (UHR) och till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade och att få ovidkommande eller felaktiga uppgifter strukna. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Kontakta expeditionen: info-c3l@tyreso.se

*Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 2 kap. 2§.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt ovan.

Frågor besvaras av Utvecklingsförvaltningen.
E-post: utvecklingsforvaltningen@tyreso.se.
Kommunens dataskyddsombud nås via kommunens växel på telefon 08-578 291 00.

Individuell handledning

Vi erbjuder individuell handledning på schemalagda tider. Hör med din lärare om vilka tider som gäller.

Individuell studieplan

När du gör ansökan till kurser och kurspaket på Komvux så gör du också en individuell studieplan. Studieplanen innehåller:

  • Tidigare utbildning och erfarenhet
  • Syfte och mål med studierna
  • Eventuella delmål
  • Hur når jag mina mål
  • Studietakt och beräknad studietid
  • Studiefinansiering

Alla sökande erbjuds och rekommenderas att göra den individuella studieplanen tillsammans med studie- och yrkesvägledare på C3L. Studieplanen revideras löpande vid behov.

Inställda lektioner

Om en lärare är frånvarande under kortare tid ställs lektionerna in. Du meddelas via SMS eller Fronter och genom anslag på skolan.

Kopieringsavgift och kopiering

Enligt nämndbeslut 2011-10-27 tas en avgift på 100 kr per kurs och maximalt 200 kr ut per termin för material som används i kurser/utbildningar (utom SFI, SFX och SFY), samt egen kopiering. En faktura kommer att skickas till dig. Du kan skriva ut och kopiera i Studiecenter och har en pott på 25 kr per månad som är kopplad till ditt konto.

Kurslitteratur

Du bekostar din kurslitteratur själv. I vissa kurser kan läraren ta upp beställning och köpa in böcker och sedan kan du hämta ut mot betalning. OBS! Du kan inte göra beställningar från förlag/affärer i C3L:s namn. Beställer du böcker är din beställning personlig och ska göras i ditt eget namn.

Likabehandlingsplan

Vi arbetar aktivt mot alla former mot mobbning, trakasserier och rasism. C3L:s likabehandlingsplan är under omarbetning och publiceras här när arbetet är klart.

Lunch – Egen mat – Kaffe

Automater finns med kaffe, dricka och godis. TGs Café, på plan 2 serverar lättare lunch. Se anslag med matsedel i skolan. Det finns ett elevkök med micro där man kan värma egen mat – där ansvarar man själv för disken. Du får inte ta med dig mat och dryck in i datasalar. Vid skrivningar ges särskilt tillstånd.

Mobiltelefonnummer

Vi skickar SMS till din mobil om t.ex. en lärare är sjuk och lektionerna blir inställda. Därför är det mycket viktigt att vi har korrekta mobilnummer i vårt register.

Närvaro/frånvaro vid studierna

För att lyckas med studierna är närvaro en självklarhet. Kurserna är komprimerade, den lärarledda tiden är kort och därför blir genomgångar och föreläsningar extra viktiga. Du stryks från kurserna om du har varit borta mer än tre veckor (enligt skollagen) i följd utan att meddela dig med skolan. Läraren skickar ett påminnelse-mail efter två veckors inaktivitet, om du inte hört av dig inom en vecka efter det stryks du från kursen.

Om du glömt att rapportera t.ex. sjukdom till CSN och försäkringskassan och sedan inte uppnått några studieresultat kan du bli återbetalningsskyldig och du kan inte få studiestöd för nya terminer. Mer information finns på CSN:s hemsida. Se Förordningen om Kommunal vuxenutbildning 6 kapitlet § 1.

Olycksfallsförsäkring

Alla studerande har genom Tyresö kommun en olycksfallsförsäkring som gäller under hela studietiden. Information om försäkringen finns att hämta på expeditionen.

Otillåten plagiering och fusk

Dina inlämningsuppgifter kontrolleras mot Urkund (en plagieringskontroll). Upptäckt av plagiat kan medföra att dina studier försenas.

Vid användning av otillåtna hjälpmedel vid prov riskerar du att stängas av från studierna under en begränsad tid.

Parkering

Det finns bilparkeringsplatser för max 6 tim med P-skiva. (Se anslag vid infart). Endast tillåtet för av- och pålastning av tunga saker vid entrén. Ambulans, brandkår och transportbilar måste kunna komma fram. För handikappade finns särskilda parkeringsplatser. Alla cyklar ska ställas i eller i nära anslutning till cykelställen.

Parfym/starka dofter

Av hänsyn till allergiker m.fl. bör man undvika att använda starka dofter eller stora mängder parfym när man är på C3L.

Post till studerande

Meddelanden eller t.ex. betyg som ska hämtas av elever läggs i ett fack i expeditionskorridoren. På facket står ”Till elever från expedition” eller ”Till elever från lärare.” Post som ligger kvar efter terminens slut makuleras. På mässor eller till företag uppge din hemadress, för att få reklamen dit. Observera att du inte ska uppge C3L:s adress.

Prov

Prov anordnas i allmänhet av respektive lärare i anslutning till undervisningen. Vid alla prov ska mobilen vara avstängd  och på skrivbordet får bara finnas papper, penna och ev. tillåtet hjälpmedel. Vid vissa tillfällen t.ex. nationella prov i svenska ordnas gemensamma prov. Tid och lokal för dessa prov anslås vid entréerna.

Provtillfällen för distans och rest hösten 2019

Prov ska i första hand skrivas vid ordinarie provtillfällen. Om du läser på distans och arbetar dagtid, eller har varit sjuk vid ordinarie provtid, kan du skriva vid något av nedanstående tillfällen.

Vi erbjuder extra provtider varannan torsdagskväll kl. 18-20.30 fr.o.m. den 19 september i sal D41. Du behöver vara på plats senast kl. 17.55. Vecka 38, 40, 42, 44, 46, 48 och 50.

Observera att att du endast kan skriva prov på någon av dessa tider efter överenskommelse med din lärare. Du måste också bekräfta att du ska delta senast kl. 15.00 onsdagen före provet. Det gör du genom att mejla läraren.

Prövning

Om du på egen hand vill läsa in eller höja betyget i en kurs kan du göra en prövning. Kostnaden för en prövning är 500 kr. Gör en intresseanmälan via webben.

Rökning

Rökförbud gäller i C3L:s lokaler och i omedelbar anslutning till huset. Rökning är endast tillåten utanför de vita linjerna runt byggnaderna.

Schema

Schemat är alltid preliminärt de första veckorna. Ändringar meddelas genom anslag i entréen. I Dexter kan du se ditt personliga schema och på Studiecenter kan du få det utskrivet. Schema för sammanhållna utbildningar, lärare och salar kan du se här.

Sjukanmälan

Skicka e-post eller SMS till din lärare.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Judeh Mazhar vid studiestart.

Studerandeteam

På C3L finns ett team för dig som har svårigheter att klara dina studier eller har en funktionsnedsättning. Teamet består av specialpedagog, studie-och yrkesvägledare, lärare och skolledare. Du kan få hjälp med att låna talböcker, få information om hur du strukturerar dina studier eller tips på anskaffning av hjälpmedel. Du kan även få hjälp med att kontakta andra instanser om du är i behov av stöd eller hjälp i din livssituation.

Vänd dig till Tina Söderström Allard, studie- och yrkesvägledare.

Studieavbrott

Om du tänker avbryta dina studier helt eller på en viss kurs, anmäl detta via webben. Om du uteblir från lektioner i tre veckor utan att ha meddelat skolan, stryks du från kursen/kurserna.

Observera att om du har blivit avbrottsregistrerad och sedan vill fortsätta måste du söka kursen på nytt. Då får du ett nytt startdatum som kan påverka ditt studiestöd från CSN. Tala med en studievägledare!

Studiestöd under 20 år

Det är viktigt att du alltid meddelar skolan vid sjukdom! Om du är under 20 år och studerar på heltid är du berättigad till studiebidrag.

Studiecenter

Här kan du studera i lugn och ro. Det finns datorer med utskriftsmöjlighet och du kan även kopiera. Om du behöver handledning eller stöd finns lärare tillhands vissa tider i Studiecenter, fråga din lärare.

Studiestöd – CSN

CSN har från 1 juli 2010 hårdare krav på den som söker studiemedel. Om du tidigare har fått studiemedel för kurser och sedan gjort avbrott eller inte fått godkänt eller inget betyg alls påverkas dina möjligheter att få studiemedel igen.

Säkerhet

Vi erbjuder en öppen och trivsam miljö för alla men det innebär risker i form av att saker kan stjälas. Vi ber dig därför att hjälpa till att vakta vår gemensamma utrustning. Tack vare studerande har vi vid några tillfällen lyckats förhindra stöld. Om du ser någon som inte verkar höra hit eller någon som uppträder underligt kontakta personalen.

Telefonmeddelande

Vi kan tyvärr inte hämta studerande som får samtal annat än om det gäller något mycket viktigt.

Urkund

Vi använder av oss Urkund för att för att förebygga och upptäcka plagiering.

Utrustning för studier

När du studerar på C3L lämnar du in dina uppgifter i en webbaserad lärplattform. Det innebär att du behöver ha tillgång till en dator och någon typ av ordbehandlingsprogram. Om du inte äger en dator själv kan du använda någon av de tio datorer som finns i Studiecenter, en dator i någon av datorsalarna (om de är lediga), eller en bärbar dator som du kan få låna på plats. Biblioteket i Tyresö centrum har också datorer som du kan använda.

Om du behöver hjälp med att lära dig hur lärplattformen används finns instruktionsfilmer att tillgå och du kan även få handledning av IT-pedagog.

Vklass

Vklass är C3L:s mötesplats på nätet. Det är en internetbaserad lärplattform för kommunikation mellan lärare och elev. Vklass används på olika sätt i olika ämnen. Vänd dig till din lärare för mer information.

På startsidan på c3l.se hittar du inloggningen till Vklass högst upp och längst ned på sidan. Klicka på länken och använd Logga in med Tyresö Skolfederation och sedan Personal- och elevinloggning. Skriv in ditt användarnamn och lösenord rätt, använd inga mellanslag.

Inloggning till Vklass

Länk till toppen