Kurser komvux - gymnasiet

Du kan läsa Komvux gymnasiekurser från det du fyller 20 år eller har avslutat gymnasiet. Du får repetera icke godkända kurser eller kurser där betygen är mer än åtta år gamla. Komplettera dina betyg eller utöka din utbildning med nya ämnen.

Kategorier

Arbetsminnesträning – orienteringskurs

Vill du träna din koncentration?

Kursen är för dig som har svårt med koncentrationen. Du får en coach som stöttar dig under fem veckor.

Under dessa veckor arbetar du aktivt med det datorbaserade program som finns installerat på C3L:s datorer.

Kursen berättigar till studiemedel, men ger inte betyg.

 

Digitalt skapande 1

Vill du lära dig att skapa och kommunicera med digital teknik?

Kursen behandlar digitala produktioner för  tryck och webb. Du får lära dig om estetiska uttrycksformer för olika media och hur man väljer lämpligt verktyg för skapande, samt vilka olika bildformat som används för tryck och webb .

Annat som ingår är analoga och digitala skapandeprocesser, skissarbete både utan och med digitala verktyg och samarbetsformer vid digitala produktioner. Presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner, till exempel internet, digitala tryck och olika lagringsmedier.

I kursen används främst Adobe Photoshop samt ev. viss kostnadsfri programvara.

Observera att du bör ha gått kursen Information och kommunikation 1 eller ha motsvarande kunskaper innan du läser denna kurs.

Digitalt skapande 2

Vill du fördjupa dina kunskaper i digitalt skapande?

Kursen bygger vidare på Digitalt skapande 1 och behandlar skapande och gestaltande processer från idé till färdig produktion, estetiska och tekniska begrepp och metoder för analys av digitala uttryck, samt ger fördjupade kunskaper i programvaror för bl. a. bildbehandling och illustration.

Annat som ingår är kommunikation med digital teknik och digitala medier samt plattformar och kanaler för spridning av digitala produktioner.

I kursen används främst Adobe Photoshop samt ev. viss kostnadsfri programvara.

Förkunskaper: Digitalt skapande 1.

Engelska 5

Vill du lära dig engelska?

Kursen bygger på Engelska grund och du bör ha motsvarande kunskaper. Vid behov kan du göra ett nivåtest på skolan innan du startar kursen.

I den här kursen får du öva dig i att aktivt använda engelska i samtal och diskussioner. Du förbättrar din förmåga att uttrycka dig i skrift i olika sammanhang och får större insikt i språkets struktur och variation. Du vidareutvecklar din förmåga att läsa, lyssna och förstå och övar din förmåga att förhålla dig källkritiskt. Du får kännedom om delar av världen där engelska används och om språkets ställning.

Läsning och redovisning av en roman ingår i kursen.

Engelska 6

Vill du fördjupa dina kunskaper i engelska?

Kursen bygger på Engelska 5 och ger dig en fördjupad muntlig och skriftlig träning för att kunna anpassa språket till olika situationer och mottagare för arbete och vidare studier. Du utvecklar din förmåga att variera språket och du strävar mot en större tydlighet och formell säkerhet. Texter från olika ämnesområden eller genrer diskuteras och analyseras. Du kommer också att få arbeta med kulturstudier inriktade på de länder där engelska talas.

Läsning och redovisning av två romaner ingår i kursen. Du kommer också att genomföra muntliga presentationer.

Etik och människans livsvillkor

Hur kan man veta vad som är rätt eller fel?

Är det rätt att avbryta en livsuppehållande behandling?
Har djur samma rättigheter som människan att slippa lidande?

Kursen behandlar olika kulturers och livsåskådningars betydelse för människors värderingar. Den vill erbjuda en möjlighet att närma sig svåra etiska frågeställningar och få tillgång till verktyg som kan underlätta reflektion och diskussion kring etiska frågor som är centrala inom vård- och omsorgsarbetet

Grafisk kommunikation 1

Vill du lära dig om visuella budskap och hur de framställs?

Kursen tar upp olika teckensnittsfamiljer, typografiska regler, formgivning och skissteknik, manuellt och digitalt. Du får lära dig att illustrera med programvaror som till exempel Illustrator och Photoshop.

Annat som ingår är skriftspråkets historia, layoutens betydelse, komposition av ytor, layouttänkande samt redigering i layoutprogram. Grafiska färgsystem, färgmatchning, papper som material och olika papperstypers användningsområde.

I kursen används Adobe Illustrator, Photoshop och Indesign.

Observera att du bör ha gått kursen Information och kommunikation 1 eller ha motsvarande kunskaper innan du läser denna kurs.

Grafisk kommunikation 2

Vill du fördjupa dina kunskaper i grafisk kommunikation?

Kursen bygger på Grafisk kommunikation 1 och behandlar bl. a. funktioner inom det grafiska området och deras inbördes förhållande, kreativa processer för att skapa budskap och visuella idéer och typografisk hantering.

Annat som ingår är färg- och bildhantering samt analys inom bild- och kommunikationsteori.

I kursen används Adobe Illustrator, Photoshop och Indesign.

Förkunskaper: Grafisk kommunikation 1.

Information och kommunikation 1

Vill du lära dig att använda Officepaketet?

Den här kursen ska bland annat ge dig kunskaper om olika typer av kommunikation och i att framställa professionella Office-dokument. Du får lära dig att använda programvaror för textbehandling, kalkylering, registerhantering, presentationer och informationssökning. Även sådant som lagar och säkerhet inom området behandlas. Vi rekommenderar att dina kunskaper i svenska motsvarar minst SVE/SVA 1.

Kursen innehåller också praktiska moment med verbal och icke verbal kommunikation och interaktion mellan människor. Den delen av undervisningen kräver närvaro i klassrumskurs och särskild examination på distans.

I kursen används Word, Excel och PowerPoint i Microsoft Office 2016 för Windows 10.

Matematik 1a

Vill du läsa matematik på gymnasienivå?

Matematik 1a riktar sig till dig som siktar mot en yrkesexamen. Kursen bygger på aktuella kunskaper i gymnasieförberedande matematik. Du får lära dig räkneregler, decimaltal, bråk, potenser, algebra och ekvationer. Annat som ingår är grafiska metoder, vardagsgeometri samt procenträkning.

Alla matematikkurser har handledning på schemalagda tider. Tillsammans med läraren planerar du dina studier.

Matematik 1b

Vill du läsa matematik på gymnasienivå?

Kursen är allmänt högskoleförberedande och bygger på aktuella kunskaper i gymnasieförberedande matematik. Du får lära dig räkneregler, decimaltal, bråk, potenser, algebra och ekvationer. Annat som ingår är grafiska metoder, vardagsgeometri, procenträkning m.m.

Alla matematikkurser har flexibelt intag och handledning på schemalagda tider. Tillsammans med läraren planerar du dina studier.

Matematik 2a

Vill du fördjupa dina kunskaper i matematik?

Kursen bygger på aktuella kunskaper motsvarande Matematik 1a. Du får fördjupade kunskaper i geometri, ekvationer, funktionslära, algebra och statistik. Begrepp som faktorisering, andragradsekvation, likformighet, ekvationssystem, exponentialfunktion, förklaras. Digitala verktyg används på flera sätt.

Alla matematikkurser har handledning på schemalagda tider. Tillsammans med läraren planerar du dina studier.

Matematik 2b

Vill du fördjupa dina kunskaper i matematik?

Kursen bygger på aktuella kunskaper motsvarande Matematik 1b. Du får fördjupade kunskaper i geometri, ekvationer, funktionslära, algebra och statistik. Begrepp som logaritm, likformighet, regression, spridning samt normalfördelning förklaras.

Alla matematikkurser har handledning på schemalagda tider. Tillsammans med läraren planerar du dina studier.

Matematik 3b

Vill du fördjupa dina kunskaper i matematik?

Kursen bygger på aktuella kunskaper motsvarande Matematik 2b. Du får bl. a. lära dig om derivata och dess användningsområden, begreppen primitiv funktion och integral, samt talet e och dess egenskaper.

Alla matematikkurser har handledning på schemalagda tider. Tillsammans med läraren planerar du dina studier.

Naturkunskap 1a1

Vill du lära dig om energi, klimat och ekosystem?

Kursen behandlar bland annat: Frågor om hållbar utveckling – energi, klimat och ekosystempåverkan. Olika aspekter på hållbar utveckling – konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Efter avslutad kurs kan du fortsätta med Naturkunskap 1a2, och efter det har du behörighet att läsa Naturkunskap 2.

Naturkunskap 1a2

Vill du fördjupa dina kunskaper i naturkunskap?

Kursen bygger på Naturkunskap 1a1 och behandlar bl. a. samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön.

Naturvetenskapliga arbetsmetoder som observationer, klassificering, mätningar och förhållningssätt, t.ex. hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt ingår också.

Naturkunskap 1b

Vill du lära dig om energi, klimat och ekosystem?

Den här kursen motsvarar Naturkunskap 1a1 och 1a2. Den behandlar bl. a. biologisk mångfald, ekologi, hållbar utveckling, energi och resursanvändning med både teoretiska och praktiska moment. Annat som ingår är samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön.

Du får lära dig naturvetenskapliga arbetsmetoder som observationer, klassificering, mätningar och förhållningssätt, t.ex. hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt.

Naturkunskap 2

Vill du lära dig om människokroppen och evolutionen?

Kursen bygger på Naturkunskap 1b och 1a2 och behandlar livets uppkomst och utveckling genom studier i grundläggande kemi och fysik, fysiologi, genetik och evolution med både teoretiska och praktiska moment.

Naturvetenskapliga arbetsmetoder som observationer, klassificering, mätningar och förhållningssätt, t.ex. hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt ingår också.

Programmering 1

Vill du lära dig att programmera?

Programmering 1 är en del av inriktningen Programmering men kan också läsas enskilt. I den här kursen får du lära dig programmeringsspråket Java och sådant som datalagring och databearbetning, logik, vektorer, metoder, objekt, klassbibliotek och filhantering.

Du får en bra bas att stå på för att kunna gå vidare med mer avancerad programmering, du kan välja att fortsätta med kursen Programmering 2, eller läsa inom exempelvis Yrkeshögskolan.

Förkunskaper:
Goda grundläggande datorkunskaper. Vi rekommenderar kunskaper motsvarande Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 samt Matematik 1.

Om du läser kursen på distans

På distans kan du välja andra språk än Java:

C++:  kursen innehåller grundläggande datatyper, kontrollsatser, vektorer, funktioner, C++ standardbibliotek, klass och objekt, felhantering, inmatning och utmatning, och filhantering.

Python: kursen behandlar inbyggda datatyper, grundläggande satser, funktioner och moduler, klass och objekt, felhantering, och filhantering.

C#: kursen behandlar grundläggande datatyper, operationer, logik, vektorer, metoder, klassbibliotek, klass och objekt, undantag, filhantering.

Programmering 2

Vill du fördjupa dina kunskaper i programmering?

Programmering 2 är en del av inriktningen Programmering men kan också läsas enskilt. Kursen bygger på Programmering 1 och behandlar bl.a. arv, UML, gränssnitt, typoberoende, lambdauttryck, Java Collections Framework, grafiska användargränssnitt, trådar och kommunikation.

Förkunskaper: Programmering 1.

Om du läser kursen på distans

På distans kan du fördjupa dig i andra språk än Java:

C++: Multipelt arv, polymorfism, inkapsling, abstrakta klasser, template och typoberoende programmering, trådar.

Python: Arv, abstrakta datatyper, trådar, grundläggande nätverksprogrammering, grafik och GUI med Tkinter.

C#: Arv, abstrakta klasser, virtuella metoder, gränssnitt, Collections, trådar och kommunikation mellan program, grafiska användargränssnitt.

Psykiatri 1

Vill du lära dig om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar?

Kursen behandlar psykiatrins historiska utveckling, förklaringsmodeller till hur psykisk ohälsa uppstår och förebyggande arbete med psykisk ohälsa.

Annat som ingår i kursen är tvärvetenskaplig kunskap om psykiska funktionsnedsättningar samt professionellt förhållningssätt.

Psykologi 1

Är du intresserad av människans psyke?

Kursen behandlar psykologins historiska framväxt samt olika sätt att förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån psykologiska perspektiv. Annat som ingår är psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

Samhällskunskap 1a1

Vill du lära dig om hur ett demokratiskt samhälle fungerar?

Kursen behandlar samspelet mellan individ och samhälle, samt vilka rättigheter och skyldigheter du har i ett demokratiskt samhälle. Andra viktiga samhällsfrågor som tas upp är bl.a. mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö.

Om du läser kurserna 1a1 och 1a2 motsvarar det kurs 1b.

Samhällskunskap 1a2

Vill du fördjupa dig i samhällskunskap?

Kursen bygger på Samhällskunskap 1a1 och här får du lära dig att använda olika samhällsvetenskapliga metoder för att förstå olika företeelser i samhället. Vidare behandlas mediers och informationsteknikens roll i och påverkan på samhället.

Om du läser kurserna 1a1 och 1a2 motsvarar det kurs 1b.

Samhällskunskap 1b

Vill du lära dig mer om samhällsstrukturer och människors livsvillkor?

Samhällskunskap 1b är en högskoleförberedande kurs där du får kunskaper om politiska system, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, medier, ekonomi och internationella relationer.

Målet är att nå kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp, teorier och metoder, samt om hur individer och företag fattar ekonomiska beslut och varför.

Specialpedagogik 1

Vill du lära dig om funktionshinder?

Här får du kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.

Kursen ska ge kunskaper om specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel samt färdigheter i att utveckla och använda dessa.

Svenska 1

Vill du lära dig mer om det svenska språket?

Kursen bygger på att du har ett godkänt betyg i Svenska från grundskolan. Här tränar du skriftlig och muntlig presentation och argumentation samt lär dig retorikens grunder. Du kommer även att läsa och diskutera skönlitteratur.

Annat som ingår är grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt att diskutera frågor om språkriktighet.

Svenska 2

Vill du lära dig mer om det svenska språket?

Kursen bygger på Svenska 1 eller motsvarande kunskaper. Här spelar litteraturen en stor roll på olika sätt med läsning och analys av texter från olika tidsepoker, även i form av film. Under kursens gång läses tre litterära verk i sin helhet. Att utveckla sitt skrivande i olika genrer ingår i samband med litteraturläsningen samt att utveckla sin förmåga att hålla förberedda muntliga presentationer. Kursen inleds med ett grammatikavsnitt som bygger på den grundläggande grammatiken i Svenska 1.

Svenska 3

Vill du lära dig mer om det svenska språket?

Kursen bygger på Svenska 2 eller motsvarande kunskaper. Här arbetar du med litteraturvetenskapliga texter och analyser samt med vetenskapliga texter. Disposition, språk och stil blir viktiga. Du kommer att fördjupa dig i den retoriska arbetsprocessen genom att skriva och framföra tal. Språkhistoria är en ny och intressant del av kursen.

 

Svenska som andraspråk 1

Vill du utveckla dina kunskaper inom svenska språket?

Kursen Svenska som andraspråk 1 riktar sig till elever med ett annat modersmål än svenska, men ger samma behörighet som Svenska 1 (för elever med svenska som modersmål). Kursen ger dig möjlighet att utveckla din kommunikativa språkförmåga, både muntligt och skriftligt. Du får chans att utveckla strategier för att skriva olika typer av texter och du får också tillfälle att reflektera över språkinlärning, språkutveckling och språklig variation. Du får tillfälle att möta olika typer av texter och träna dig i skillnaderna mellan formellt och informellt språk.

Kursen bygger på Svenska som andraspråk, grundläggande eller motsvarande kunskaper. Du kan läsa kursen på dagtid, kvällstid eller distans och du kan även välja att läsa den på en eller två terminer.

Svenska som andraspråk 2

Vill du lära dig att behärska det svenska språket?

Kursen Svenska som andraspråk 2 riktar sig till elever med ett annat modersmål än svenska, men ger samma behörighet som Svenska 2 (för elever med svenska som modersmål). Kursen ger dig möjlighet att utvecklas både muntligt och skriftligt. Du får strategier för att skriva olika typer av texter. Framförallt får du träna dig i att argumentera och utreda. I kursen läser du också litteratur- och språkhistoria och får bland annat lära dig mer om det svenska språket och om skönlitteraturens uppbyggnad.

Kursen bygger på Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande kunskaper. Du kan läsa kursen på dagtid, kvällstid eller distans och du kan även välja att läsa den på en eller två terminer.

Svenska som andraspråk 3

Vill du lära dig att behärska det svenska språket?

Kursen svenska som andraspråk 3 riktar sig till elever med ett annat modersmål än svenska, men ger samma behörighet som svenska 3 (för elever med svenska som modersmål). Kursen förbereder dig för studier på universitet och högskola. Du får arbeta med utredande och argumenterande muntliga uppgifter och skriva texter av vetenskaplig karaktär. Du får öva på att referera och kritiskt granska texter. Du får öva upp din förmåga att anpassa disposition, språk och stil efter syfte och mottagare.

Kursen bygger på Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper. Du kan läsa kursen på dagtid eller distans.